Specialisaties

Scroll naar beneden voor informatie over onze specialisaties:

De geriatriefysiotherapeut
De thuiszorgtherapeut/ geïntegreerde thuiszorg
Myofeedback
Cyriax en McKenzie
Multiple sclerose

De Geriatriefysiotherapeut

De doelgroep van de Geriatriefysiotherapeut is de groep “kwetsbare ouderen”. Kwetsbaar is geen afgelijnd begrip. Het is eerder een combinatie van factoren die leidt tot kwetsbaarheid. Mogelijke factoren zijn divers: leeftijd, hoog medicijngebruik, (meerdere) chronische aandoeningen, hulp(middelen), valrisico, verplaatsingsmoeilijkheden in- en rond het huis en alle mogelijke combinaties van deze en andere factoren. Hierdoor kunnen problemen op lichamelijk, geestelijk of sociaal vlak het zelfstandig functioneren negatief beïnvloeden.

De Geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers.

Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van de basisverzekering. Binnen het Geriatrienetwerk Zuid-West Nederland en de NVFG, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie wordt het kwaliteits- en kennisniveau op peil gehouden.

Hebt U vragen dan kunt U terecht bij onze gespecialiseerde Geriatriefysiotherapeut: Antoine Haers

De Thuiszorgtherapeut/ Geïntegreerde thuiszorg

In het verlengde van bovenstaande komt de Geriatriefysiotherapeut regelmatig in thuissituaties en zodoende in contact met collega-hulpverleners rond de cliënt/patiënt. Om deze contacten te optimaliseren biedt de opleiding Geïntegreerde Thuiszorg goede aanknopingspunten.

De maatschappelijke discussie in de thuiszorg wordt momenteel gevoerd rond de transitie naar de gemeenten en de participatiewet, waarbij grote groepen ouderen langer thuis zullen blijven. Ondersteuning vanuit de (para)medische hoek is hierbij een logisch gevolg. Om die reden is het belangrijk om rond de thuissituatie van de cliënt de zorg te coördineren en te optimaliseren.

Het betekent voor de samenwerking dat wordt uitgegaan van een eenvoudig en werkbaar organisatiemodel, bestaande uit de kernzorgpartners in de thuissituatie: wijkverpleegkundige, huisarts en thuiszorgtherapeut.

Ook is er samenwerking met de satellietpartners zoals logopedie, maatschappelijk werk en diëtetiek. De ergo- en fysiotherapeuten die binnen de netwerkzorg participeren worden en thuiszorgtherapeut genoemd.

De zorgverleners die al een vanzelfsprekende rol hebben in de zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen zijn de thuiszorg (gericht op verpleging en verzorging) en de ergotherapie (gericht op woningaanpassingen en hulpmiddelen). De thuiszorgfysiotherapeut heeft als primaire taak de thuiszorgmedewerkers te ontlasten.

Buurtzorg+ is een organisatie opgezet door dorpsgenoot Jos de Blok waar ik sinds 2013 bij aangesloten ben.

Men werkt met kleine teams waarbij snelle communicatie tussen wijkverpleegkundige, ergotherapeut en fysiotherapeut kenmerkend zijn. Er is sprake van structureel overleg, advies van ergo- of fysiotherapie en het eventueel inzetten van behandeltrajecten.

Myofeedback

Bij myofeedback wordt spierspanning gemeten door middel van elektrodes die op de huid boven de spier aangebracht worden.

De spierspanning wordt zichtbaar en hoorbaar gemaakt op een scherm voor de patiënt, die zodoende een directe terugkoppeling heeft met eigen aan- of ontspanning. Hierdoor leert de patiënt herkennen hoe je te hoge of te lage spierspanning kunt corrigeren.

Te hoge spierspanning treedt vaak op onder invloed van werkdruk of slechte ergonomische omstandigheden.

Langdurige en overmatige spierspanning kan leiden tot verkramping en verzuring van de spieren gevolgd door pijnklachten en mogelijk werkverzuim. Het is daarom belangrijk controle te krijgen over het ontspannen in bepaalde (werk)situaties en ook het herkennen daarvan ter voorkoming van een heel scala aan klachten als RSI, hoofdpijn, muisarm etc.

Te lage spierspanning treedt op in situaties na immobilisatie (gips, operatie, bracing) waarbij het juist de bedoeling is om bepaalde spiergroepen langere tijd rust te geven in verband met het genezingsproces, maar ook na traumatische perifere zenuwbeschadigingen meestal door een ongeluk. Het komt voor dat na zo’n periode de spieren niet of slecht aangespannen kunnen worden en er “heropvoeding” nodig is om terug goed te kunnen functioneren.

Als dit spieraanspanningsgevoel terug aanwezig is kan overgegaan worden op actieve en functionele oefentherapie.

Cyriax en McKenzie

De behandelmethodes volgens de Londense orthopedisch chirurg James Cyriax (1904-1985) en de Nieuw-Zeelandse fysiotherapeut Robin McKenzie hebben enkele gezamenlijke uitgangspunten en vullen elkaar aan.

Cyriax richt zich met name op de schematische opzet van het fysiotherapeutische onderzoek van aandoeningen van het bewegingsapparaat, die niet meteen voor operatief ingrijpen in aanmerking komen. Daarmee kan snel een onderscheid gemaakt worden in welke pees, spier, kapsel of band het probleem zit. Vervolgens wordt dit lokaal behandeld met dwarse frictie, manipulatie door een fysiotherapeut of injectie/infiltratie door een arts om tot een zo snel en goed mogelijk herstel te komen.

McKenzie richt zich vooral op klachten van de wervelkolom waarvan de oorzaak niet duidelijk is. (a-specifieke klachten) Bekeken wordt hoe houdingen en bewegingen in de tijd de klachten beïnvloeden aan de hand van drie verschillende patronen. Bij patroonherkenning worden specifieke oefeningen aangeleerd, die bij het patroon passen en vervolgens geïntegreerd worden in het dagelijks leven. Eventueel kunnen hierbij kleine hulpmiddelen als een rug- of nekkussen gebruikt worden.

In beide methodes heeft de tussenwervelschijf in de wervelkolom een centrale plaats en zijn de meeste adviezen daarop gebaseerd. De adviezen liggen op het gebied van informatie, houding, attentie, variatie, stabilisatie, mobilisatie, ergonomie en stressmanagement. In hoeverre uw klacht aan het bewegingsapparaat aan bovenstaande zaken gerelateerd is, berust op vele factoren die individueel verschillend zijn. Het verdient bij een goede indicatie aanbeveling om daar eerst uitvoerig op in te gaan alvorens behandeling of begeleiding volgens deze principes in te zetten.

Multiple Sclerose

Regelmatig bewegen is goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de gevolgen van de ziekte beperken. De fysiotherapeut kan helpen als dagelijks bewegen lastig wordt. De behandeling bestaat meestal uit voorlichting en oefentherapie. Voor MS-patiënten die (tijdelijk) aan een rolstoel of bed gebonden zijn, zijn ook andere behandelingen mogelijk. Een fysiotherapeutische behandeling bij MS kan zich richten op:

– stijfheid bestrijden;
– spieren en gewrichten beweeglijk houden;
– spierkracht onderhouden;
– pijnbestrijding;
– zelfstandigheid in het dagelijks leven bevorderen;
– een goede ademhaling houden of verbeteren;
– adviezen over hulpmiddelen;
– doorbloedingsproblemen voorkomen.

Als de MS stabiel is en er zijn klachten, dan duurt een behandeling meestal een paar weken of maanden. Meestal krijgt de patiënt dan ook een oefenschema mee voor thuis, bijvoorbeeld om beter te leren lopen. In een periode van verergering van de MS-klachten, kan de fysiotherapeut één of meer keren per week spieren en gewrichten soepel houden. Patiënten die gebonden zijn aan bed of rolstoel, kunnen ook thuis behandeld worden.

Omdat vermoeidheid een veel voorkomende klacht bij MS is, zal de  fysiotherapeut er goed op letten dat oefeningen niet extreem inspannend zijn.

Voor meer informatie kunt U terecht bij onze MS specialist, welke is aangesloten bij het MS Zorg netwerk Zeeuws-Vlaanderen, Antoine Haers. Dit netwerk bestaat naast de neurologen van Zorgsaam uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedistes, specialisten ouderenzorg , een psycholoog en parkinsonverpleegkundige. Antoine is als fysiotherapeut één van de vertegenwoordigers voor Oost Zeeuws-Vlaanderen.

Meer informatie vind u ook bij MS Zorg Nederland.